Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1000 0

Lokaal-Hengelo stelt vragen aan B&W over het afvalbeleid

SHARE

Het afvalbeleid in Hengelo blijft de gemoederen bezig houden. De onwettigheden, ontbrekende ontwerp besluiten en onwaarheden gecommuniceerd door de gemeente vliegen ons om de oren sinds we de petitie voor het behoud van de grijze container zijn gestart.

Wat we ook zien is het gros van de politieke partijen in de gemeenteraad die de kop in het zand steken voor de problemen, doen alsof ze niet bestaan, en met klip en klaar verzonnen oplossingen komen die in de praktijk niet kunnen werken en dan ook in alle toonaarden worden ontkend door het zorgloket waar met name SP en VVD zo graag naar verwijzen onder de noemer maatwerk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de politieke spelletjes “voor de buhne”die BurgerBelangen en Pro Hengelo spelen. Tel daarbij op een onwillige egotrippende CDA wethouder en zijn starre onfatsoenlijke loopjongen en het plaatje is compleet.

In ieder geval compleet genoeg voor Leo Janssen en Lokaal-Hengelo om na de verworpen motie vreemd vragen te gaan stellen aan B&W. Uiteraard hopen we op klare en vooral eerlijke antwoorden, maar getuige het recente verleden van list en bedrog houder we er niet onze adem voor in.

De volgende brief is vandaag door Lokaal-Hengelo naar B&W gestuurd:

Gemeente Hengelo

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 18

7550 AA HENGELO

Per e-mail: [email protected]

Datum : 13 april 2017

Behandeld door : L.F.M. Janssen

Betreft : vragen over wettelijke procedure en voorlichting verdwijnen grijze container

Geacht College,

Het verdwijnen van de grijze container houdt de gemoederen van de Hengelose bevolking flink bezig. Ook wij worden middels telefoontjes, mails en websites gewezen op nieuwe feiten. Ook zijn wij aanwezig geweest bij één van de inloopavonden en daar kon niet altijd op vragen die gesteld werden adequate antwoorden worden gegeven. Wij komen daar bij de vragen nog op terug.

In de laatste gemeentraadsvergadering heeft wethouder M. Elferink aangegeven dat het besluit, om omgekeerd in te zamelen en daardoor de grijze container uit het straatbeeld van Hengelo gaat verwijnen, onomkeerbaar is. Dit, ondanks de protesten van ‘veel burgers’, – er zijn al circa 3500 handtekeningen opgehaald bij de online petitie -, een motie van Lokaal-Hengelo om in afwachting van ‘de discussie’ in mei in de Politieke Markt te stoppen met inname van de grijze container, en veel onduidelijkheid over de gevolgde wetelijke procedure, blijft de wethouder bij zijn en het college ingenomen standpunt.

Ook verwijzen wij nog eens naar een bericht in de TCTubantia van 3-2-2017. Waar oud raadslid Henk Laan van de ChristenUnie, wijze woorden sprak. – Het plan om de grijze Otto weg te halen, leidt tot een vervreemding van burger en politiek. Zo van: ze doen maar. Een gemeente hoort hierin faciliterend en dienstverlenend te zijn. Ik (Henk Laan) ben heel milieubewust, maar dit gaat echt een stap te ver -. Gezien de reacties die ook naar ons toekomen spreekt hij voor veel mensen. Vooral ouderen en minder die beperkt zijn zoals gehandicapten.

De gemeenteraad heeft, bij meerderheid, met toezeggingen over afstand en kosten, een beslissing genomen dat omgekeerd inzamelen kan worden ingezet. Volgens ons en met de kennis van vandaag, is een heroverweging een goede zaak. Wij hebben dat in de laatste gemeenteraadsvergadering ook aangegeven en ook de hand in eigen boezem gestoken. Hopelijk wordt daar in de Politieke Markt van mei toch nog ruimte voor gegeven.

Om duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken hebben wij de volgende vragen aan u, teneinde de politieke markt zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

  1. Kunt u ons aangeven wat nu precies de bedoeling is van de Politieke Markt van mei waar het onderwerp omgekeerd inzamelen en het afschaffen van de grijze container aan de orde komt? Is het alleen een monitor (eenrichtingsverkeer) zoals de wethouder aangaf, waar wordt verteld hoe de inloopavonden zijn verlopen of is er ook nog ruimte voor discussie en aanpassingen van het beleid?
  2. Ondergetekende is bij één van de inloopavonden (binnenstad, Dichterbuurt en Afrikaanderbuurt) geweest en de daar aanwezige en verantwoordelijke ambtenaar wilde ondergetekende als raadslid geen antwoord geven op de vraag hoe het zit met het plaatsingsbesluit. Ook de medewerker van Twente Milieu en een andere daar aanwezige ambtenaar moesten het antwoord schuldig blijven. De vraag is of er sprake van een gedeeltelijke of gezamenlijke plaatsingsbesluit voor de ondergrondse containers en of deze dan ook officieel gepubliceertd zal worden in het Hengelo’s Weekblad? Zo ja, wanneer wordt deze dan gepubliceerd en/of ter inzage gelegd zodat burgers daar bezwaar en beroep tegen aan kunnen tekenen? Zo nee, waarom niet?
  3. Volgens één van de aanwezige bewoners van de Afrikaanderbuurt zou de woordvoerder van de gemeente tegen hem gezegd hebben dat er geen ontwerpbesluit nodig zou zijn omdat het een maatregel van algemeen belang is. Kunt u ons dan aangeven waar deze redenering (als die klopt) op gebasseerd is? Dit zeker in het licht van het volgende artikel van de Awb (Algemene wet bestuursrecht):
  • Voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval wordt een locatieplan – ook wel plaatsingsplan genoemd – opgesteld. Dit locatieplan wordt bestuurlijk vastgesteld. Krachtens uitspraak van de Raad van State (201001129/2/M1) moet vaststelling van een plaatsingsplan door het College worden aangemerkt als primair besluit. Tegen dit besluit kunnen belanghebbende(n) in verweer gaan.
  1. Ook werd op de inloopavond verteld dat eventuele mensen (ouderen en gehandicapten) die problemen hebben met het wegbrengen van de afvalzak zich kunnen melden bij het zorgloket en deze worden dan geholpen door een afvalcoach. Onduidelijk blijft wat die afvalcoach dan precies gaat doen. Kunt u nog eens uitleggen wat precies de rol is van deze afvalcoach? Gaat deze ouderen en gehandicapten helpen om de afvalzakken naar de ondergrondse container te brengen? Graag concrete voorbeelden hoe belemmeringen worden opgelost het is nu te abstract waardoor er veel ongerustheid is ontstaan onder de inwoners van Hengelo.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen,

Fractievoorzitter”

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux